සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

173

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

68

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 90
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 50
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 80
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 78
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 63
295-10 (2022-09-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.