සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

152

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

63

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
295-04 (2022-08-12) Adjournment Motion Type 2 Page 44
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 73
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 26
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 36
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 31
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 23
294-1 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 116
293-09 (2022-07-06) Adjournment Motion Type 2 Page 66
293-05 (2022-06-21) Oral Contribution Page 91

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.