සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

242

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

91

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
296-15 (2022-11-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 28
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 31
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 87
296-14 (2022-11-08) Question by Private Notice – Response Page 25
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 29
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 32
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 27
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 30

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.