සිංහල தமிழ் English
Representation

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය

SUMMARY

364

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

120

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.

Women
කාන්තා
Youth
තරුණ
Minorities
සුළු කොටස්
Human-rights
මානව හිමිකම්
Children
ළමා

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
303-5 (2023-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
303-4 (2023-05-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 66
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 54
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 69
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 68
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 85
303-1 (2023-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 169
302-12 (2023-04-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 101
302-12 (2023-04-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 102

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.