සිංහල தமிழ் English
Technology

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති

SUMMARY

456

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

85

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.

Electricity
විදුලි බල
-gas
ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස්
Science-and-technology
විද්‍යා හා තාක්ෂණ
Telecommunications-and-information-technology
විදුලි සංදේශ

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 27
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 25
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 25
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 24
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 23
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
293-03 (2022-06-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.