සිංහල தமிழ் English
Technology

தொழிநுட்பம், தொடர்பாடல் மற்றும் எரிசக்தி

SUMMARY

971

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

131

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தொழிநுட்பம், தொடர்பாடல் மற்றும் எரிசக்தி includes below mentioned.

Electricity
மின்சாரம்
-gas
பெற்றோலியம் மற்றும் எரிவாயு
Science-and-technology
விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழிநுட்பம்
Telecommunications-and-information-technology
தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழிநுட்பம்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
312-3 (2024-04-24) Notification Page 10
311-12 (2024-03-21) Notification Page 6
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 20
311-11 (2024-03-20) Notification Page 7
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 19
311-11 (2024-03-20) Question by Private Notice – Response Page 16
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 21
311-11 (2024-03-20) Question by Private Notice Page 15
311-9 (2024-03-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
311-9 (2024-03-07) Written Question- Response Page 15

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.