සිංහල தமிழ் English
Technology

தொழிநுட்பம், தொடர்பாடல் மற்றும் எரிசக்தி

SUMMARY

562

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

101

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தொழிநுட்பம், தொடர்பாடல் மற்றும் எரிசக்தி includes below mentioned.

Electricity
மின்சாரம்
-gas
பெற்றோலியம் மற்றும் எரிவாயு
Science-and-technology
விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழிநுட்பம்
Telecommunications-and-information-technology
தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழிநுட்பம்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
296-04 (2022-09-23) Notification Page 7
296-04 (2022-09-23) Notification Page 7
296-04 (2022-09-23) Notification Page 7
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 24
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 25
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
296-03 (2022-09-22) Written Question Page 23
296-03 (2022-09-22) Written Question- Response Page 24
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 24

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.