සිංහල தமிழ் English
Medium_wickramaratne

இரான் விக்கிரமரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

112513795 / 112512361 [email protected]

சுருக்கம்

#24

மொத்த தரவரிசை

#11

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 38
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 45
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 35
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
282-10 (2021-04-08) Oral Contribution Page 37
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 77
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 15
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1957-10-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
School 2: BSc, University of London
School 3: MSc, University of London
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112513795 / 112512361
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.