සිංහල தமிழ் English
Agriculture

කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර

SUMMARY

1089

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

162

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.

Livestock
පශු සම්පත් හා කිරි නිෂ්පාදන
Food
ආහාර හා පෝෂණ
Plantations
වැවිලි හා සුළු අපනයන භෝග
Fisheries
ධීවර හා ජලජ සම්පත්
Cultivation
වී වගාව හා සාම්ප්‍ර‍දායික ගොවිතැන

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 85
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
297-07 (2022-11-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
297-03 (2022-11-16) Oral Contribution Page 10

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.