සිංහල தமிழ் English
Agriculture

விவசாயம், பெருந்தோட்டத் துறை, கால்நடை மற்றும் மீன்பிடி

SUMMARY

1251

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

166

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

விவசாயம், பெருந்தோட்டத் துறை, கால்நடை மற்றும் மீன்பிடி includes below mentioned.

Livestock
கால்நடை மற்றும் பாலுணவு
Food
உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து
Plantations
பெருந்தோட்ட மற்றும் சிறு ஏற்றுமதிப்பயிர்கள்
Fisheries
மீன்பிடித்துறை மற்றும் கடல் வளம்
Cultivation
நெற் பயிர்ச்செய்கை மற்றும் பாரம்பரிய விவசாயம்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 21
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
304-16 (2023-07-21) Written Question- Response Page 20
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 21
304-16 (2023-07-21) Written Question Page 19
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 30
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 33
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 32
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 30

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.