සිංහල தமிழ் English
Technology

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති

SUMMARY

875

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

127

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.

Electricity
විදුලි බල
-gas
ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස්
Science-and-technology
විද්‍යා හා තාක්ෂණ
Telecommunications-and-information-technology
විදුලි සංදේශ

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
306-8 (2023-10-20) Written Question Page 71
306-8 (2023-10-20) Written Responses Page 72
306-6 (2023-10-18) Question by Private Notice Page 33
306-1 (2023-10-03) Written Question Page 94
306-1 (2023-10-03) Written Question- Response Page 94
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question Page 15
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
305-9 (2023-09-05) Written Question- Response Page 14
305-9 (2023-09-05) Written Question - Supplementary Question Page 16
305-9 (2023-09-05) Written Question Page 13

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.