සිංහල தமிழ் English
Technology

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති

SUMMARY

774

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

111

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.

Electricity
විදුලි බල
-gas
ඛනිජ තෙල් සහ ගෑස්
Science-and-technology
විද්‍යා හා තාක්ෂණ
Telecommunications-and-information-technology
විදුලි සංදේශ

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
304-15 (2023-07-20) Written Question- Response Page 22
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 23
304-15 (2023-07-20) Written Question Page 22
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question Page 23
304-15 (2023-07-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
304-13 (2023-07-18) Written Question- Response Page 34
304-13 (2023-07-18) Written Question Page 34
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 19
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 19

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.