සිංහල தமிழ் English
Urban-development

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

SUMMARY

2254

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

198

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන includes below mentioned.

Highways
මහාමාර්ග
-shipping-and-aviation
වරාය, නාවික හා ගුවන්
Public-transport
පොදු ප්‍රවාහන
Private-transport
පෞද්ගලික ප්‍ර‍වාහන
Urban-development
නගර සංවර්ධන
Water-supply-and-drainage
ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන
-construction
නිවාස

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
312-4 (2024-04-25) Notification Page 6
312-2 (2024-04-02) Notification Page 8
312-1 (2024-04-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 159
311-13 (2024-03-22) Notification Page 8
311-9 (2024-03-07) Written Question- Response Page 20
311-9 (2024-03-07) Written Question Page 19

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.