සිංහල தமிழ் English
Urban-development

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

SUMMARY

1094

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

150

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන includes below mentioned.

Highways
මහාමාර්ග
-shipping-and-aviation
වරාය, නාවික හා ගුවන්
Public-transport
පොදු ප්‍රවාහන
Private-transport
පෞද්ගලික ප්‍ර‍වාහන
Urban-development
නගර සංවර්ධන
Water-supply-and-drainage
ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන
-construction
නිවාස

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 16
296-03 (2022-09-22) Written Responses Page 103
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 16
296-03 (2022-09-22) Written Question Page 102
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question Page 15
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
296-03 (2022-09-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.