සිංහල தமிழ் English
Urban-development

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන

SUMMARY

1463

Times

ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්

172

MPs

ඒ ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන

Description

නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රවාහන includes below mentioned.

Highways
මහාමාර්ග
-shipping-and-aviation
වරාය, නාවික හා ගුවන්
Public-transport
පොදු ප්‍රවාහන
Private-transport
පෞද්ගලික ප්‍ර‍වාහන
Urban-development
නගර සංවර්ධන
Water-supply-and-drainage
ජලසම්පාදන හා ජලපවාහන
-construction
නිවාස

TOPIC PARTICIPANTS

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර මන්ත්‍රීවරයා Page number
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
296-16 (2022-11-10) Written Question- Response Page 25
296-16 (2022-11-10) Written Question Page 25
296-16 (2022-11-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
296-16 (2022-11-10) Notification Page 12
296-16 (2022-11-10) Written Question - Supplementary Question Page 26

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.