සිංහල தமிழ் English
Urban-development

நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து

SUMMARY

1397

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

171

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து includes below mentioned.

Highways
அதிவேக வீதிகள்
-shipping-and-aviation
துறைமுகள், கப்பல் மற்றும் விமான போக்குவரத்து
Public-transport
பொதுப் போக்குவரத்து
Private-transport
தனியார் போக்குவரத்து
Urban-development
நகர அபிவிருத்தி
Water-supply-and-drainage
நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு
-construction
வீடமைப்பு

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
297-03 (2022-11-16) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
296-16 (2022-11-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
296-16 (2022-11-10) Notification Page 12
296-16 (2022-11-10) Written Question - Supplementary Question Page 26
296-16 (2022-11-10) Written Question- Response Page 25
296-16 (2022-11-10) Written Question Page 25

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.