සිංහල தமிழ் English
Finance

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி

SUMMARY

2114

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

219

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
வரிகள் மற்றும் இதர அரச வருமானங்கள்
Government-expenditure
அரச செலவுகள்
Debt
கடன்
Economic-policy-and-development
பொருளாதாரக் கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 39
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 39
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 39
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 36
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution - Core Statements Page 33
293-06 (2022-06-22) Question by Private Notice – Response Page 30
293-06 (2022-06-22) Question by Private Notice Page 28
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 23
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 21
293-06 (2022-06-22) Notification Page 6

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.