සිංහල தமிழ் English
Finance

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி

SUMMARY

4803

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

231

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
வரிகள் மற்றும் இதர அரச வருமானங்கள்
Government-expenditure
அரச செலவுகள்
Debt
கடன்
Economic-policy-and-development
பொருளாதாரக் கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 65
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 23
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 15
312-5 (2024-04-26) Notification Page 6
312-5 (2024-04-26) Notification Page 5
312-5 (2024-04-26) Notification Page 5
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.