සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

சஜித் பிரேமதாச

எதிர்க்கட்சித் தலைவர்

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7775527 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#1

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

1055

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-12-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
Undergraduate: BSc, London School of Economics
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 11/1, Tower B, Royal Park Apartments, Lake Drive, Rajagiriya.
Office: இல. 11/01, பீ கோபுரம், ரோயல் பார்க் குடியிருப்பு, லேக் ட்ரைவ், ராஜகிரிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7775527
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2777253 / 011 26999204 / 011 2699203
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.