සිංහල தமிழ் English
Heritage

தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு

SUMMARY

724

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

147

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

தேசிய பாரம்பரியம், ஊடகம் மற்றும் விளையாட்டு includes below mentioned.

Culture
கலை மற்றும் கலாச்சாரம்
Religion
மதம்
Media
ஊடகம்
Sports
விளையாட்டு

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-13 (2023-07-18) Notification Page 8
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
304-12 (2023-07-07) Written Question- Response Page 13
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question Page 13
304-12 (2023-07-07) Written Question Page 12
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
304-12 (2023-07-07) Oral Contribution Page 14
304-12 (2023-07-07) Written Question - Supplementary Question Page 13
304-11 (2023-07-06) Notification Page 11
304-10 (2023-07-05) Notification Page 15

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.