සිංහල தமிழ் English
Medium_manoganeshan

மனோ கணேசன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7312770 [email protected]

011 2729810 / 077 7555413 [email protected]

சுருக்கம்

#174

மொத்த தரவரிசை

#49

கட்சி தரவரிசை

26

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-01 (2021-01-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
280-16 (2020-12-10) Point of Order - Other
Page 72
280-16 (2020-12-10) Point of Order - Other
Page 72
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
280-10 (2020-12-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 78
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
279-05 (2020-11-21) Point of Order - Other
Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-12-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
Contact
Address
Residence: No. 24, Sri Maha Vihara Road, (Off Dutugemunu Street), Pamankada, Dehiwala.
Office: இல. 24, சிறீ விஹார மாவத்தை, பாமன்கட, தெஹிவளை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7312770
Telephone
Residence: 011 2729810 / 077 7555413
Office: 011 2336578 / 011 2435961
Contact Details of the Secretary
Name: Ms. Priyani Gunaratna
Email: [email protected]
Mobile: 077 3133839
Telephone: 011 2435961 / 077 245689

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.