සිංහල தமிழ் English
Finance

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி

SUMMARY

2114

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

219

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி includes below mentioned.

Taxes-and-other-government-revenue
வரிகள் மற்றும் இதர அரச வருமானங்கள்
Government-expenditure
அரச செலவுகள்
Debt
கடன்
Economic-policy-and-development
பொருளாதாரக் கொள்கை மற்றும் அபிவிருத்தி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
283-01 (2021-05-04) Notification Page 73
282-15 (2021-04-23) Notification Page 5
282-13 (2021-04-21) Adjournment Question - Response Page 67
282-13 (2021-04-21) Adjournment Question Page 67
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.