සිංහල தமிழ் English
Medium_bathiudeen

றிஸாட் பதியுதீன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, வன்னி மாவட்டம்

077 7487504 [email protected]

011 2081945 / 011 2503889 [email protected]

சுருக்கம்

#86

மொத்த தரவரிசை

#35

கட்சி தரவரிசை

77

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 71
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 79
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 46
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 81
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 126
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
308-13 (2023-12-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29
308-13 (2023-12-06) Oral Contribution Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Al Mina Maha Vidyalaya
School 2: Zahira College, Colombo
Undergraduate: Civil Engineering, National Diploma in Technology, University of Moratuwa
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-08-09 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2004-08-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 410/16, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07 & AL Minapuram, Thilayadi, Puttalam.
Office: அல் மினாபுரம், தில்லையடி, புத்தளம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7487504
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2081945 / 011 2503889
Office: 011 2503889 / 011 2360512
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.