සිංහල தமிழ் English
Education

கல்வி

SUMMARY

1426

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

152

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

கல்வி includes below mentioned.

Schools
பாடசாலை
University
பல்கலைக்கழகம்
Vocational
தொழிற்கல்வி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-16 (2023-07-21) Written Question- Response Page 23
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 114
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 12
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 114
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 11
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 115
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 13
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 115
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 12

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.