සිංහල தமிழ் English
Education

கல்வி

SUMMARY

1760

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

173

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

கல்வி includes below mentioned.

Schools
பாடசாலை
University
பல்கலைக்கழகம்
Vocational
தொழிற்கல்வி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 6
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 19
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 19
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 7
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 24
312-4 (2024-04-25) Question by Private Notice – Response Page 10
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 15
312-4 (2024-04-25) Question by Private Notice Page 9
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 15
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 14

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.