සිංහල தமிழ் English
Medium_51

ரோஹினீ குமாரி விஜேரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, மாத்தளை மாவட்டம்

077 3415003 [email protected]

066 2055400 [email protected]

சுருக்கம்

#34

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

287

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 66
311-9 (2024-03-07) Oral Contribution Page 27
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-12-12
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Sanjeewa Kaviratne; member of the Central Provincial Council and member of Parliament
கல்வி
School: Laggala Pallegama Central College, Matale
School 2: Sri Sanghamiththa Girls College, Matale
School 3: Swarnamali Girl's College Kandy, and Kandy Girl's High School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Kamnbiadiya, Kaikawala, Matale.
Office: கம்பியடிய, கைக்காவல, மாத்தளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3415003
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 066 2055400
Office: 066 2255440
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. R.M.K.G.B. Kaviratne
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 8976090
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.