සිංහල தமிழ் English
Health

சுகாதாரம்

SUMMARY

1295

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

179

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

சுகாதாரம் includes below mentioned.

Services
சுகாதார சேவைகள்
Diseases
நோய்கள்
Medicine
மருந்து
Medicine
பாரம்பரிய மருந்து

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
309-4 (2024-01-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
309-4 (2024-01-12) Written Question- Response Page 21
309-4 (2024-01-12) Written Question - Supplementary Question Page 16
309-4 (2024-01-12) Written Question Page 20
309-4 (2024-01-12) Written Question- Response Page 16
309-4 (2024-01-12) Written Question- Response Page 22
309-4 (2024-01-12) Written Question - Supplementary Question Page 17
309-4 (2024-01-12) Written Question Page 15
309-4 (2024-01-12) Written Question Page 22
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question Page 8

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.