සිංහල தமிழ் English
Industry

வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை

SUMMARY

1283

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

173

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை includes below mentioned.

Trade
சர்வதேச வர்த்தகம்
Trade
உள்நாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில்
Enterprises
பொது நிறுவனங்கள்
Tourism
சுற்றுலா
Affairs
நுகர்வோர் விவகாரம்

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 34
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
304-16 (2023-07-21) Written Question- Response Page 14
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
304-16 (2023-07-21) Written Question Page 13
304-16 (2023-07-21) Oral Contribution Page 34
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 44
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution - Core Statements Page 40

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.