සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman

முஜிபுர் ரஹுமான்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 3312010 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#13

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

179

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
283-02 (2021-05-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 62
283-01 (2021-05-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 111
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 23
282-13 (2021-04-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 24
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 38
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-04-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
Contact
Address
Residence: No. 38, Kolannawa Road, Kolannawa.
Office: இல.38 கொலன்னாவ வீதி, கொலன்னாவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 3312010
Telephone
Residence:
Office: 011 2335613
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. Mohamed Ali
Email:
Mobile: 077 2030250
Telephone: 011 2335613

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.