සිංහල தமிழ் English
Affairs

ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம்

SUMMARY

6930

Times

தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை

226

MPs

அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்

Description

ஆளுகை, நிர்வாகம் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரம் includes below mentioned.

Governance-constitutional-reforms
ஆளுகை/யாப்புச் சீர்திருத்தம்
Foreign-affairs
வெளிநாட்டு அலுவல்கள்
Public-administration
பொது நிர்வாகம்
Provincial-councils-and-local-government
மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள்
Parliamentary-affairs
பாராளுமன்ற அலுவல்கள்
Parliamentary-appreciations
பாராளுமன்ற சம்பிரதாய அலுவல்கள்
Good-governance
நல்லாட்சி

TOPIC PARTICIPANTS

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை அரசியல்வாதி Page number
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 68
306-8 (2023-10-20) Oral Contribution Page 67
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 67
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 65
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 64
306-8 (2023-10-20) Oral Contribution Page 64
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 64
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 63
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 63
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 62

Latest 50 activities are shown here.

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.