සිංහල தமிழ் English
Medium_silva

ஹர்ஷ த சில்வா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7686897 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#7

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

197

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-12 (2021-04-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
282-12 (2021-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 67
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 42
282-09 (2021-04-07) Petitions
Page 8
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 36
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 21
282-08 (2021-04-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 77
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
282-07 (2021-04-05) Written Question - Supplementary Question Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA, Truman State University, USA
Postgraduate: PhD, University of Missouri
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
Contact
Address
Residence: No. 30/90T, Malalasekera Mawatha, Colombo 07.
Office: 30/90 T, மலலசேகர மாவத்தை, கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7686897
Telephone
Residence:
Office: 011 2806769
Contact Details of the Secretary
Name: Ms. Harshika Fernando
Email: [email protected]
Mobile: 077 7899285
Telephone: 011 2806138 / 011 2805664

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.