සිංහල தமிழ் English
Medium_16

பவித்ராதேவி வன்னிஆரச்சி

அமைச்சர் - வனசீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் நீர்ப்பாசன

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2502535 / 045 2275585 [email protected]

சுருக்கம்

#105

மொத்த தரவரிசை

#54

கட்சி தரவரிசை

189

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 83
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 35
308-20 (2023-12-13) Written Question- Response Page 14
308-20 (2023-12-13) Oral Contribution Page 16
308-20 (2023-12-13) Oral Contribution Page 9
308-20 (2023-12-13) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
308-20 (2023-12-13) Oral Contribution Page 7
308-20 (2023-12-13) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
308-18 (2023-12-11) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-10-11
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 18/228A, 3rd Cross Street Ever Green Garden E. D. Dabare Mawatha, Narahenpita, Colombo 05 & "Pavithragara", Rilhena, Pelmadulla.
Office: ரில்ஹேன, பெல்மதுல்ல
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2502535 / 045 2275585
Office: 011 2675045 / 077 7486081
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Kanchana Jayarathne
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8235235
தொலைபேசி: 011 2694465

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.