සිංහල தமிழ் English
Medium_kirindigoda

உதயன கிரிந்திகொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

071 4488986 [email protected]

081 2052205 [email protected]

சுருக்கம்

#127

மொத்த தரவரிசை

#69

கட்சி தரவரிசை

71

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Petitions
Page 10
312-2 (2024-04-02) Petitions
Page 10
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 143
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 85
311-2 (2024-02-08) Adjournment Motion Type 2 Page 64
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 129
309-2 (2024-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
308-16 (2023-12-09) Oral Contribution Page 22
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 2A ,Good Hope Mawatha, Ilukmodara, Gurudeniya, Kandy.
Office: இல. 451, கீழ் மாடி, சட்டத்தரணிகள் அலுவலகக் கட்டடத்தொகுதி, விலியம் கொப்பலாவ மாவத்தை, கண்டி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4488986
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 081 2052205
Office: 081 2385977
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. M.P.M. Kirindigoda
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 4110530
தொலைபேசி: 071 5148689 / 070 3342078

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.