සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella

லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

077 3323699 / 071233 [email protected]

081 2203008 / 081 3848600 [email protected]

சுருக்கம்

#3

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

903

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 24
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 21
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 23
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 17
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 22
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 14
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-02-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 121/1, Pahalawela Road, Pelawatte, Battaramulla.
Office: இல. 121/1, பஹலவெல வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3323699 / 071233
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 081 2203008 / 081 3848600
Office: 011 2777264
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.