සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

077 7192775 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#3

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

197

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-14 (2021-04-22) Point of Order - Other
Page 29
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 18
282-09 (2021-04-07) Written Question- Response Page 22
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution - Core Statements Page 35
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 37
282-08 (2021-04-06) Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-11-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: 623/19, Rajagiriya Udyana Mawatha, Rajagiriya. 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya/ 32/A Ambagamuwa Road, Nawalapitiya
Office: இல. 623/19, முதலாம் ஒழுங்கை, ராஜகிரிய .
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7192775
Telephone
Residence:
Office: 011 2863460
Contact Details of the Secretary
Name: Ms. Senani Lanka Jayarathna
Email:
Mobile: 077 7913000
Telephone: 011 2882576

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.