සිංහල தமிழ் English
Medium_2

சமல் ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

071 2000999 [email protected]

047 2237483 [email protected]

சுருக்கம்

#31

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

190

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 8
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 10
282-13 (2021-04-21) Oral Contribution Page 14
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 13
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 18
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1942-10-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Richmond College, Galle
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: No. B90, Gregory's Road, Colombo 07 & 7th Lane, "Senapura", Debarawewa, Thissamaharama.
Office: இல. 33/14, 1 ஆம் ஒழுங்கை, ரத்னாயக்க மாவத்தை, பெலவத்த.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 071 2000999
Telephone
Residence: 047 2237483
Office: 011 2551080
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. R.M.D.B. Meegasmulla
Email: [email protected]
Mobile: 071 4950308
Telephone: 011 2551088

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.