සිංහල தமிழ் English
Medium_indunil

துஷார இந்துனில் அமரசேன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, குருநாகல் மாவட்டம்

077 9198606 [email protected]

037 2266662 [email protected]

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#21

கட்சி தரவரிசை

154

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 50
282-14 (2021-04-22) Adjournment Motion Type 2 Page 50
282-14 (2021-04-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 20
282-12 (2021-04-20) Oral Contribution Page 25
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 49
282-10 (2021-04-08) Oral Contribution Page 33
282-10 (2021-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 23
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question Page 23
282-09 (2021-04-07) Written Question Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-07-20
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kuliyapitiya Saranath, Nakkawatta Central College
School 2: Wewagama Maha Vidyalaya, Kurunegala
Undergraduate: BA (Special), Criminology, Colombo University
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
Contact
Address
Residence: No.C-20,MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri jayawardanapura kotte. & Ihalawaththa, galgammulla, wewagama.
Office: இஹல வத்தை, கல்கமுல்ல, வெவகம.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 9198606
Telephone
Residence: 037 2266662
Office: 037 5030236 / 077 7894893
Contact Details of the Secretary
Name: Mr.Salinda Bandara
Email:
Mobile: 077 7246718
Telephone: 037 5030236

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.