සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

புத்திக பத்திறண

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, மாத்தரை மாவட்டம்

077 7306922 [email protected]

041 2223865 / 071 4306922 [email protected]

சுருக்கம்

#1

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

452

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
294-01 (2022-07-27) Petitions
Page 66
293-07 (2022-07-04) Written Question Page 25
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 28
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question Page 27
293-04 (2022-06-10) Petitions
Page 8
293-02 (2022-06-08) Written Question - Supplementary Question Page 9
292-04 (2022-05-20) Oral Contribution Page 9
292-03 (2022-05-19) Oral Contribution Page 13
292-03 (2022-05-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
292-02 (2022-05-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-03-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rahula MV, Mathara
Undergraduate: MBBS, University of Kelaniya
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 99, Rahula Road, Matara.
Office: இல. 99, ராஹுல வீதி, மாத்தறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7306922
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 2223865 / 071 4306922
Office: 041 2230946
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. M.C. Dushantha
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 6306922
தொலைபேசி: 041 2230946

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.