සිංහල தமிழ் English
Medium_23

வீரசுமன வீரசிங்ஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 3030394 [email protected]

041 3417194 [email protected]

சுருக்கம்

#22

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

162

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
301-7 (2023-02-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
301-06 (2023-02-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
301-06 (2023-02-23) Adjournment Motion Type 2 Page 70
301-2 (2023-02-09) Oral Contribution Page 68
300-05 (2023-01-20) Oral Contribution - Core Statements Page 14
300-04 (2023-01-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
300-01 (2023-01-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 80
299-04 (2022-12-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 64
299-04 (2022-12-09) Written Question Page 14
299-04 (2022-12-09) Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Daerangala Kanishta Vidyalaya, Matara
School 2: St. Thomas' College, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Sisildola Estate, Derangala, Pitabeddara.
Office: சிசில் தொலவத்த, தேரங்கல, பிடபெத்தர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3030394
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 3417194
Office: 041 3417194
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. G. Shantha Kumar
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 479843
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.