සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikkalanathan

செல்வம் அடைக்கலநாதன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, வன்னி மாவட்டம்

077 7760795 [email protected]

023 2221002 [email protected]

சுருக்கம்

#100

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 62
282-06 (2021-03-26) Adjournment Motion Type 2 Page 24
281-06 (2021-01-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
280-10 (2020-12-03) Oral Contribution Page 18
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
280-03 (2020-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-10-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Xavier's Boys' College, Mannar
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_telo தமிழீழ விடுதலை இயக்கம்,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
Contact
Address
Residence: No. C/28, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenepura Kotte. & St. Sebastian Road, Mannar.
Office: புனித செபஸ்தியன் வீதி, மன்னார்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7760795
Telephone
Residence: 023 2221002
Office:
Contact Details of the Secretary
Name: Mr A.P. Daniel Vasantha
Email: [email protected]
Mobile: 076 0912910
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.