සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardena

தினேஷ் குணவர்தன

பிரதம மந்திரி - அரசாங்க நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 7239446 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#26

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

788

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-1 (2024-04-01) Oral Contribution Page 88
312-1 (2024-04-01) Oral Contribution Page 87
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 25
311-10 (2024-03-19) Oral Contribution Page 12
311-9 (2024-03-07) Oral Contribution Page 23
311-8 (2024-03-06) Prime Ministers Questions - Response Page 18
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 27
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 23
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 16
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-02-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 84, Kirulapone Avenue, Colombo 05.
Office: இல. 84, கிருலபனை ஒழுங்கை, கொழும்பு 05.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7239446
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2430221
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Amarananda Abeygunasekara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3683171
தொலைபேசி: 011 2458274

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.