සිංහල தமிழ் English
Medium_9

பந்துல குணவர்தன

அமைச்சர் - போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்,வெகுசன ஊடக

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

076 4455006 [email protected]

011 2199500 [email protected]

சுருக்கம்

#5

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

211

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 6
282-15 (2021-04-23) Oral Contribution - Core Statements Page 6
282-14 (2021-04-22) Oral Contribution Page 8
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
282-12 (2021-04-20) Written Question- Response Page 7
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
282-12 (2021-04-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution Page 35
282-11 (2021-04-09) Oral Contribution - Core Statements Page 31
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2007-01-27
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2007-01-28 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: No. 142, Jambugasmulla Mawatha, Nugegoda.
Office: இல. 142, ஜம்புகஸ்முல்ல மாவத்தை, நுகோகொடை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 076 4455006
Telephone
Residence: 011 2199500
Office: 011 2423520
Contact Details of the Secretary
Name: Mr.Chathura Gunawardana
Email:
Mobile: 070 4044050
Telephone: 011 2423020

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.