සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake

அநுர திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

071 4824342 [email protected]

011 217705 / 011 2785612 [email protected]

சுருக்கம்

#2

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

176

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 22
282-15 (2021-04-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
282-14 (2021-04-22) Petitions
Page 5
282-14 (2021-04-22) Petitions
Page 5
282-14 (2021-04-22) Petitions
Page 5
282-14 (2021-04-22) Petitions
Page 5
282-14 (2021-04-22) Petitions
Page 5
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 81
282-12 (2021-04-20) Written Question Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-11-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
School 2: BSc, Physics, University of Peradeniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_1201 ஜனநாயகக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
Contact
Address
Residence: No. 462/20, Pannipitiya Road, Pelawatte, Battaramulla.
Office: இல. 464/20, பன்னிப்பிட்டிய வீதி, பெலவத்த, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 071 4824342
Telephone
Residence: 011 217705 / 011 2785612
Office: 011 2785612 / 011 217705
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. G. Galgamuwage
Email:
Mobile: 071 8146476
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.